Articles from Dr. Tang 鄧牧專文

 

 請點選閱讀專文                                            

  1. 可拉黨得救嗎?
  2. 在恩典之下,不在律法之下
  3. 主所用忠心的僕人
  4. 教導那忠心能教導別人的人
  5. 清清楚楚的讀神的話
  6. 活出榮耀神的人生
  7. 豐富的人生

 

Copyright 2016